กฎ-กติกา

กฏ-กติกาของ LSM724

ข้อที่ 1

สมาชิกควรอ่านและศึกษา กฎ-กติกา ของเว็บไซต์ที่ท่านต้องการจะร่วมสนุกเดิมพัน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง โดยทีมงาน LSM724 จะถือว่าท่านได้รับรู้
กฏ – กติกา ของเว็ปไซต์นั้นๆ ที่ท่านเดิมพันโดยสมบูรณ์แล้ว

ข้อที่ 2

สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกกับเราแล้ว ในการร่วมสนุกเดิมพันแต่ละเว็ปไซต์ ท่านควรจะต้องตรวจสอบรายการการบัญชีที่ท่านเดิมพันไปแล้ว (Bet List) ว่าถูกต้อง
หรือไม่อย่างสม่ำเสมอ และบันทึกหรือพิมพ์รายการที่ท่านเดิมพันเอามาเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยัน ในกรณีมีข้อผิดพลาด จะยึดหลักฐานนี้ในการตัดสิน

ข้อที่ 3

ทางทีมงาน LSM724 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยน แปลงใดๆ จะมีการประกาศ
แจ้งบนหน้าเว็ปไซต์ LSM724 ให้ทราบโดยทั้วกัน

ข้อที่ 4

สมาชิกทุกท่านควรจะต้องเก็บ ” รหัสลับ” “ username” และ “password” ของท่านไว้เป็นความลับ หากมีบุคคลอื่นใช้ “ username” และ “password” ของ
ท่านในการเล่นเดิมพัน ทางเราจะถือว่าการเดิมพันนั้นเป็นการเล่นเดิมพันที่ถูกต้อง และ ท่านต้องรับผิดชอบในผลของการเดิมพันนั้น (ท่านควรที่จะเปลี่ยน
password ทันทีหลังจากที่ได้รับ password จากทางทีมงาน LSM724 )

ข้อที่ 5

ถ้าหากเกิดความผิดพลาดในโอนเงิน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ที่เป็นโอนเงินผิดบัญชี เข้าไปในบัญชีของสมาชิกท่านอื่น ไม่ว่ายอดเงินการโอนนั้น จะขาดหรือเกิน
สมาชิกเจ้าของบัญชีมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทางทีมงาน LSM724 ทราบโดยทันที มิฉะนั้นทางทีมงาน LSM724 ขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่คืนทุนเครดิตของท่านตาม
เหตุผลที่เห็นสมควร

ข้อที่ 6

ทางทีมงาน LSM724 มีความประสงค์ที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีงามในทางธุรกิจกับสมาชิกทุกท่าน แต่อย่างไรก็ตาม ทีมงาน LSM724 จะขอสงวนสิทธิใน
การปิดบัญชีกับสมาชิกบางท่าน ที่ทำผิดเงื่อนไขข้อตกลง ในส่วนยอดที่ยังมีการวางเดิมพันอยู่ทางเราก็จะจ่ายเงินส่วนที่เหลือคืนให้ท่านสมาชิก

ข้อที่ 7

กฎ-กติกา ที่อยู่บนหน้าเว็ปไซต์เดิมพันต่างๆ ที่ท่านใช้บริการ หากในกรณีที่มีความหมายคลุมเครือ จะถือใช้ฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักไว้อ้างอิง ส่วนฉบับ
ที่แปลเป็นภาษาอื่น ๆ นั้น ทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกเท่านั้น

ข้อที่ 8

การตัดสินของทีมงาน LSM724 ถือเป็นที่สิ้นสุด